Księgarnia Historyczna | +48 604 910 603, +48 783 200 100

zaawansowane
0 produktów - 0zł

Na rozstajnych drogach. Mazowsze a Małopolska w latach 1138-1313

Autor: Agnieszka Teterycz-Puzio
Wydawnictwo: AP Słupsk
Seria : nd
Rok wydania: 2012
Wydanie: I
Nakład: bd
ISBN: 978-83-7467-177-4
Stron: 514
Format: B5
Oprawa: miękka

Cena:56.99
Towar niedostępny
Opis
Opinie

Spis treści:

Wstęp  5

1. Zakres i struktura pracy  6
2. Problematyka rozprawy w świetle dorobku historiografii 9

Rozdział I. Geograficzne i osadnicze aspekty rozwoju Mazowsza i Małopolski
w X-XIII wieku   16
1. Warunki geograficzne (ukształtowanie terenu, gleby, sieć rzeczna, klimat,
lasy) a rozwój osadnictwa na Mazowszu i w Małopolsce   16
2. Terminy „Mazowsze” i „Małopolska” w rozwoju historycznym   26
3. Zasięg terytorium Mazowsza i Małopolski w świetle badań i jego
zmiany do 1313 roku 40
a) Zasięg terytorialny pojęć „Mazowsze” i „Małopolska” do XII wieku 40
b) Zasięg terytorialny dzielnicy książąt mazowieckich w okresie rozbicia
dzielnicowego 56
4. Specyfika i rola pogranicza na Mazowszu i w Małopolsce 63
a) Północno-wschodnie rubieże Mazowsza 63
b) Pogranicze Mazowsza i Małopolski. Ziemia łukowska 67
c) Międzyrzecze Wisły i Pilicy jako małopolsko-mazowiecka strefa
graniczna   70
5. Potencjał demograficzny Mazowsza i Małopolski 79
6. Mazowieckie skupiska osadnicze (w porównaniu z Małopolską)   82
7. Szlaki komunikacyjne – połączenia między prowincjami i między dzielnicami
  106

Rozdział II. Mazowsze w ustroju Polski piastowskiej do 1313 roku (w porównaniu
z Małopolską)   113
1. Pojęcie „prowincja” w źródłach mazowieckich i małopolskich dotyczących
okresu rozbicia dzielnicowego 113
2. Ducatus – znaczenie na Mazowszu i w Małopolsce   117
3. Dominium – w świetle źródeł dotyczących Mazowsza i Małopolski 120
4. Znaczenie terminu terra na Mazowszu i w Małopolsce   125
5. Pojęcie castellania w źródłach mazowieckich i małopolskich   134
6. Territorium i districtus w mazowieckich i małopolskich informacjach
źródłowych 136
7. Kancelaria książęca na Mazowszu i w Małopolsce w XIII wieku   140
8. Kształtowanie się i ewolucja urzędów na Mazowszu w porównaniu
z Małopolską (skład, kompetencje, hierarchia)   146

Rozdział III. Polityka książąt mazowieckich wobec Małopolski  159
01. Rządy synów Bolesława Krzywoustego w Małopolsce i na Mazowszu 159
02. Mazowsze i Małopolska w okresie rządów Leszka Białego i Konrada
Mazowieckiego 166
a) Małoletni bracia pod opieką matki 166
b) Polityka Leszka Białego i Konrada Mazowieckiego wobec Rusi.
Odmienne plany braci   171
c) Polityka Konrada Mazowieckiego i Leszka Białego wobec Prusów 178
d) Rozłam między Kazimierzowicami?   184
03. Zakony rycerskie w polityce książąt mazowieckich i małopolskich 187
04. Walka Konrada I o Kraków  195
a) Walki i działania dyplomatyczne (spotkania i zjazdy z Grzymisławą,
książętami piastowskimi oraz możnowładztwem)   195
b) Konrad I władcą Małopolski  207
c) Po klęsce suchodolskiej. Z pomocą ruską i litewską – epilog walk
o Kraków  209
05. Polityka dynastyczna Konrada Mazowieckiego. Relacje z synami 216
06. Mazowsze w czasach Konrada Mazowieckiego. Polityka wewnętrzna
księcia 222
07. Siemowit I a Bolesław Wstydliwy 230
08. Kulminacja konfliktu między synami Konrada Mazowieckiego (Siemowitem
I i Kazimierzem kujawskim) i jego następstwa 240
09. Walki między braćmi Konradem II i Bolesławem II a polityka książąt
mazowieckich wobec Małopolski 250
10. Zgodna współpraca braci Konrada II i Bolesława II  262
11. Bolesław II, władca zjednoczonego Mazowsza (1294-1313) wobec Małopolski
  265
12. Kierunki polityki książąt mazowieckich w XII i XIII wieku. Zbieżności
i rozbieżności w polityce mazowieckiej i małopolskiej   269

Rozdział IV. Świeckie otoczenie książąt mazowieckich a kontakty Mazowsza
z Małopolską  275
01. Formowanie się mazowieckiej elity dzielnicowej na tle sytuacji w Małopolsce
  275
02. Środowisko związane z Konradem Mazowieckim do 1217 roku  287
03. Możni a Konrad w latach 1217-1227   292
04. Kontakty Konrada Mazowieckiego z możnowładztwem małopolskim
w okresie walki o panowanie w Małopolsce   301
05. Mazowieckie otoczenie książęce w latach 30. XIII wieku 318
06. Otoczenie Konrada Mazowieckiego w czasie jego krakowskich rządów
(1241-1243)   323
07. Lata 1243-1247 – za wszelką cenę po Kraków   326
08. Otoczenie Bolesława I, syna Konrada Mazowieckiego   332
09. Otoczenie Siemowita I  339
10. Otoczenie Konrada II   345
11. Otoczenie Bolesława II  348
12. Pozycja możnowładztwa mazowieckiego i małopolskiego w świetle
dokumentów  353

Rozdział V. Rola Kościoła i duchowieństwa mazowieckiego (biskupstw, klasztorów,
zakonów rycerskich) w formowaniu relacji mazowiecko-małopolskich  363
1. Struktura Kościoła na Mazowszu (w porównaniu z Małopolską)   363
2. Działalność polityczna przedstawicieli mazowieckiego Kościoła (w porównaniu
z aktywnością polityczną dostojników kościelnych Małopolski)
   374
Zakończenie 399
Bibliografia  403
Wykaz skrótów  440
Aneks  441
Tabela I. Występowanie urzędników (miejsce na listach świadków) i możnych
w dokumentach książąt mazowieckich (wybrane dokumenty)   441
Tabela II. Zjazdy Konrada Mazowieckiego z synami oraz władcami innych
dzielnic   463
Indeks osób 469
Indeks nazw geograficznych i etnicznych   497

Stan książki bardzo dobry, nowa, okładka zgodna ze zdjęciem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:

  • Dodaj link do:
  • facebook.com